Erstatning i norsk offentleg og privat helsevesen

Oftare og oftare høyrer ein om norske pasientar som kjenner seg urettsleg handsame i offentleg eller private helseforetak i Noreg. Som oftast vert det då reist erstatningskrav frå pasientens side, som meiner dei er påført skade etter behandlingssvik i helsetenesta.

Saksbehandling kan ta tid og det er som oftast twisting om mellom anna erstatningssummar, kva ein har krav på og rett til.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen presiserar følgjande: “Dersom du er påført en skade under medisinsk behandling eller som følge av forsinket diagnose, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).”

Det er forøvrig fire vilkår som må være tilstades før ein kan motta erstatning for ein personskade, jamfør NPE:

 

1) Pasientskaden må skyldes behandlingen

2) Det må ha vært en svikt i behandlingen

3) Skaden må ha ført til et økonomisk tap

4) Skaden må ikke være for gammel

 

Tal frå NPE syner ei auking i antall erstatningskrav. Som oftast omhandlar desse erstatningskrava feilbehandling, feildiagnostisering, feilmedisinering, pleiesvik, sjukehusinfeksjonar samt feiloperasjonar.

I starten av ei behandling av ein personskade har som oftest NPE hovedansvaret. Men stendig fleire og fleire har behov for hjelp i pasientskadesakar som i andre personskadeerstatningssakar. Ta kontakt med ein advokat for bistand.

Skademeldingsskjema.

 

Oversikt over andre personskadar, der det kan vera naudsynt å nytta bistand frå advokat:

Nakkeskade / Ryggskade

Hodeskade / Hjerneskade

Bruddskade

Psykisk skade

Multiraume

Lungeskade

Tinnitus

Øyeskade